Hållbarhet hos Adapteo

Mot en mer hållbar industri

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för runt 39% av de globala utsläppen enligt World Green Building Council. Det kan utvecklas till det bättre… Cirka 80 procent av utsläppen från byggnation och renovering kan minskas genom ett större fokus på cirkulära lösningar enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. En sådan övergång är nödvändig om vi ska begränsa den globala uppvärmningen, stoppa klimatförändringarna och klara Parisavtalet.

Hållbarhet är kärnan i Adapteos affärsmodell och vi har hållbarhetsaspekten integrerat  i olika delar i vår verksamhet. Vår ambition är att bli ett av de mest hållbara företagen i branschen.

Adapteo tilldelas guldmedalj i hållbarhetsarbete

Vi har tilldelats guldmedalj av organisationen EcoVadis i deras bedömning av företagets hållbarhetsarbete. Det placerar oss bland topp 5% av de globala företag som utvärderats.

På Adapteo är hållbarhet en stor del av vår affärstrategi och integrerat i vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att vara i framkant och hitta nya hållbara lösningar. Att bli utvärderade och belönade med en guldmedalj i EcoVadis visar att vi är på rätt väg och vi arbetar fokuserat för att bli ännu bättre, säger Douglas Källsbo, Miljöingenjör.

EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag och har ett globalt nätverk av mer än 75 000 rankade företag. Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Utvärderingen baseras på en mätning av 21 CSR-kriterier inom miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Poäng mellan 0-100 ges utefter hur väl företag uppfyller krav för kriterierna och rankingen går från brons till platina:

  • Platina: Topp 1% med en totalpoäng mellan 78 och 100
  • Guld: Topp 5% med en totalpoäng mellan 70 och 77
  • Silver: Topp 25% med en totalpoäng mellan 59 och 69
  • Brons: Topp 50 % med en totalpoäng mellan 50 och 58

 

Vi skapar värde i samhället

Adapteo skapar värde i samhället genom att ge plats åt grundläggande funktioner såsom förskolor, skolor, kontor, äldreomsorg och boende. Våra byggnader erbjuder avancerad teknik för ventilation och uppvärmning som skapar en miljö optimerad för användarnas behov.

Med flexibla och anpassningsbara lösningar möter vi våra kunders behov och med vår cirkulära affärsmodell gör vi det på ett klimatsmart sätt samt sparar resurser och minskar avfall.

 

Vi bidrar till en cirkulär ekonomi

Våra byggnader används om och om igen, vilket skapar ett cirkulärt flöde med minskad mängd avfall. Med flexibla och anpassningsbara lösningar kan Adapteo möta kundernas behov med befintliga modulbyggnadsenheter som renoveras och hyrs ut om och om igen. Med vår industriella byggteknik begränsar vi tillverkningsavfall och arbetar för att öka användningen av återvunna och återanvända material och komponenter i våra ombyggnader och i vår nyproduktion. Vi bygger för användning under lång tid och cirkulära flöden är en av grundpelarna i vårt hållbarhetsarbete där vi uppmuntrar innovation för hållbarhet inom verksamheten.

Forskningsbaserat arbete

Vårt arbete mot en mer hållbar industri bygger på forskning och kunskap. På Adapteo arbetar vi tillsammans med forskare för att förstå vad vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan och få ut det mesta av de resurser vi använder. Vi gör bland annat klimatberäkningar på våra materialflöden, mäter vårt avfall och CO2-utsläpp från verksamheten. Livscykelanalys är ett nyckelverktyg för att förstå påverkan från våra byggnader och arbeta för att minska den. Med ett flexibelt och kunskapsbaserat arbetssätt utvecklar vi ständigt hållbarhetsarbetet för att säkerställa att vi anpassar oss till ett föränderligt landskap.

Att arbeta utifrån vetenskaplig grund för att identifiera var vårt hållbarhetsarbete kommer att ha störst inverkan är viktigt för oss. Det betyder också att vi hela tiden ökar vår kunskap och utvecklar vårt sätt att arbeta.”

– Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer

Energieffektiva byggnader

Vi gör det möjligt för våra kunder att minimera klimatpåverkan från användningen av våra byggnader samtidigt som vi maximerar värdet av att använda dem. Det är vad vi kallar hållbara byggnader.

Genom att erbjuda hållbara lösningar kan våra energieffektiva byggnader uppgraderas med solpaneler och smarta system som minskar användarens energiförbrukning och därmed minskar klimatpåverkan. I en del av våra byggnader finns sensorer som gör att vi kan övervaka värme, ventilation och energianvändning och utföra service när det behövs istället för enligt ett serviceschema. På så sätt stöttar vi våra kunder på ett mer klimatsmart sätt.
Genom dialog med kunderna säkerställer vi att vi möter specifika behov och förväntningar på certifieringar och miljömärkningar på ett flexibelt och anpassningsbart sätt.

Resurseffektiv produktion

Att säkerställa en hållbar försörjningskedja är en nyckelprioritet för Adapteo. Genom att kontinuerligt utvärdera och arbeta tillsammans med leverantörer strävar vi efter att välja det mer hållbara alternativet när det kommer till material, transporter och produktionsmetoder. Våra byggnader är i första hand gjorda av förnybara material med hållbart framställt trä som huvudmaterial. Vi använder grön energi i vår verksamhet och siktar på att öka andelen gröna transporter steg för steg mot ett klimatneutralt produktions- och transportsystem. Att respektera mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption genom hela vår värdekedja är en hög prioritet.

Vi arbetar i nära samarbete med våra leverantörer för att hitta de mest hållbara alternativen för inköp, transport och produktion. Med våra partnerskap i värdekedjan och våra standardiserade byggnadsenheter har vi en bra utgångspunkt för att maximera värdet från de resurser vi använder, samtidigt som vi minimerar vår negativa påverkan.”

– Anders Hermansson Group Sourcing Manager

 

Inkluderande arbetsplats

Det är viktigt att byggbranschen vidtar åtgärder för att stärka jämställdhet och antidiskriminering samt arbetar aktivt för att förebygga olyckor och farliga situationer.

På Adapteo är medarbetarnas säkerhet och välbefinnande prioriterat och vi arbetar systematiskt och aktivt för att säkerställa en säker arbetsplats. Vi strävar efter arbetsglädje, engagemang och erbjuder utbildning och kompetensutveckling.

Adapteo tror på lika möjligheter till anställning och att tillämpa lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet, religion eller annan tro för alla anställda. Arbetet med jämställdhet och mångfald bedrivs i enlighet med lokala lagar och i samarbete med anställda och fackföreningar.

Vill du höra mer om hållbarhet på Adapteo?

Vill du höra mer om hur vi tillsammans kan bygga hållbart och anpassningsbart eller prata med en säljare?

Vi samarbetar gärna för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.