Rapport från Adapteo

Utmaningar och möjligheter med hållbart byggande i svenska kommuner

 

I takt med att Sveriges befolkning förväntas uppgå till närmare 11 miljoner det kommande decenniet ökar behovet av lokaler för kommunal verksamhet. Framförallt inom skol- och ungdomsverksamhet samt äldreomsorg. Det uppger nio av tio kommuner i vår senaste rapport. Samtidigt saknar många kommuner mål för hållbart byggande vilket riskerar att leda till en onödigt stor klimatpåverkan när verksamheter byggs ut eller om.

Denna rapport från Adapteo är baserad på intervjuer med 100 kommunala beslutsfattare inom stadsbyggnad.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit har riksdagen beslutat att Sverige senast 2045 ska vara fria från nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Enligt statistiska centralbyråns befolkningsprognos väntas samtidigt landets befolkning växa och uppgå till närmare 11 miljoner det kommande decenniet. En befolkningsökning som kommer att kräva att det byggs fler bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden och andra typer av samhällsfastigheter.

 

Drygt en femtedel av alla konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige kommer från bygg och fastighetsbranschen. Det offentliga Sverige är en stor beställare av byggnader och bidrar därmed väsentligt till utsläppen. Detta innebär att Sverige står inför stora utmaningar med att minska sin klimatpåverkan och uppnå de nationella miljömålen.

Byggsektorn står idag för över 35 procent av alla utsläpp i EU och en stor del av dessa utsläpp kan kopplas till produktion av byggmaterial i byggprocessen. Varannan kommun uppger att den främsta utmaningen med att bygga hållbart är att lägsta pris prioriteras i upphandlingar. Närmare var tredje menar att utmaningen ligger i för låg kunskapsnivå om hållbart byggande.

Rapportens syfte

  • På Adapteo jobbar vi med anpassningsbara byggnader som går att återbruka och återanvända när behoven förändras. Som norra Europas ledande partner inom anpassningsbara byggnader vill vi vara med och bidra till att lösa samhälls- och klimatutmaningarna.
  • Våren 2022 gav vi undersökningsföretaget Novus i uppdrag att intervjua 100 svenska kommuner om hållbar stadsplanering.
  • Genom undersökningens resultat, och övrigt informationsmaterial som ligger till grund för denna rapport, önskar vi utforska vilka förutsättningar svenska kommuner har för att främja planeringen och utvecklingen av hållbara städer utifrån miljömässiga faktorer. Samt undersöka vad som krävs för att kommunerna ska kunna ställa om till hållbara byggnadslösningar

Sex av tio kommuner uppger att möjligheten att snabbt kunna lösa oförutsedda behov av lokaler för kommunal service är den främsta fördelen med anpassningsbara byggnader.

Vi håller med men anser också att något av det bästa med anpassningsbara byggnader är att det även är hållbart. Adapteo har en cirkulär affärsmodell vilket innebär en process med cirkulära flöden. Genom att återanvända material och återbruka byggnaderna i så hög utsträckning som möjligt minskar klimatavtrycket avsevärt jämfört med traditionellt byggande. 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna så vi kan berätta mer om hur vi kan bygga en hållbar framtid tillsammans.

Växel: 08- 590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com

Huvudkontor: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna

Skicka ett meddelande till oss

Vi hör av oss till dig